Forum Dopek.org - Registration

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU DOPEK.ORG

1. INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dopek.org.
2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
1. Administrator – podmiot prowadzący Serwis;
2. Moderator – podmiot mający uprawnienia do moderowania treści dyskusji, w tym do modyfikowania lub usuwania wpisów;
3. Użytkownik – korzystająca z Serwisu pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://dopek.org/ucp.php?mode=terms;
5. Serwis – forum internetowe dostępne pod adresem dopek.org.

2. REJESTRACJA
1. Rejestracja Użytkownika w Serwisie umożliwia utworzenie konta Użytkownika, z wykorzystaniem którego może on aktywnie korzystać z Serwisu (tj. tworzyć wpisy i komentarze). Brak rejestracji oraz akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
2. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz logowania jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
3. Użytkownik jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje takiego udostępnienia.
4. Użytkownik niezarejestrowany może wyłącznie przeglądać treść Serwisu, przy czym Moderator może ograniczyć tę funkcjonalność jedynie do części tematów Serwisu.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, przestrzegając przy tym zasady norm społecznych.
2. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkowników w Serwisie treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących treści niedozwolone i niosących przemoc.
3. Użytkownik rejestruje się w Serwisie i pisze na forum na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.

4. MODERACJA FORUM
1. Przed założeniem nowego wątku Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić czy na forum nie znajduje się podobny lub taki sam wątek. Powtarzające się wątki będą usuwane.
2. Moderator forum ma prawo do modyfikowania, kontroli oraz usuwania treści wypowiedzi, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
3. Zabronione jest wysyłanie za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek masowych treści dla pozostałych Użytkowników (spamu).
4. Zabronione jest publikowanie jakichkolwiek komercyjnych treści (reklam) bez uzyskania uprzedniej zgody Administratora. Dotyczy to również wiadomości prywatnych oraz sygnaturek.
5. Zabronione jest publikowanie jakichkolwiek informacji o prowadzonych transakcjach, zamieszczania ogłoszeń kupna lub sprzedaży jakichkolwiek produktów, opisywania procesu zakupowego bądź dostawy jakichkolwiek produktów, niezależnie od miejsca i sposobu ich nabycia.
6. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania ograniczeń i wytycznych podczas tworzenia własnych treści (postów, wiadomości itp.). Zasady i ograniczenia dotyczące tworzenia treści są zawsze zamieszczone poniżej formularzy do wpisywania treści.
7. Administrator i Moderatorzy mogą zamykać wątki i usuwać posty jeśli naruszają Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terytorium Polski.
8. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, Użytkownik może zostać czasowo zablokowany. W razie niestosowania się do kolejnych ostrzeżeń, Moderator może usunąć konto.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane przez siebie w Serwisie treści, a także za sposób wykorzystania treści dostępnych w Serwisie.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie, ani nie weryfikuje ich w innym zakresie, niż jest to określone w niniejszym Regulaminie.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z korzystania z Serwisu.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe, w tym reklamy i banery, które być wyświetlane w Serwisie.
5. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa Administrator może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Użytkownika właściwym organom publicznym.

6. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Administrator na rzecz Użytkowników świadczy usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu korzystania z Serwisu.
2. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu następuje nieodpłatnie.
3. Do skorzystania z funkcjonalności Serwisu konieczne jest:
1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,
3. dostęp do Internetu.
4. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając wiadomość e mail pod adres admin@dopek.org.
5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

7. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie do zapewnienia funkcjonowania Serwisu. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Użytkowników. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, może uniemożliwić korzystanie z Serwisu. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika, jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 czerwca 2018 roku.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, po opublikowaniu zmian w Serwisie. Zmiana Regulaminu nie prowadzi do utraty praw nabytych Użytkowników.